Publikacje naukowe

Monografie

 1. Joanna Osiejewicz (2020), Komunikacja prawnicza. Prostym językiem o prawie, Warsaw : University of Warsaw, pp. 222. 

 2. Joanna Osiejewicz (2020), Global Governance of Oil and Gas Resources in the International Legal Perspective, Berlin: Peter Lang 2020, pp. 409.

 3. Joanna Osiejewicz (2018), Globalne zarządzanie zasobami ropy i gazu w perspektywie prawnomiędzynarodowej, Warszawa : C.H. Beck, ss. LXXXV, 322.

 4. Joanna Osiejewicz, Weronika Greßler, Krzysztof Mucha (2017), International Encyclopaedia for Energy Law - Poland , Amsterdam : Kluwer Law International BV, ss. 192. Autorka rozdziałów: Preface, General Introduction, Part II - Regulatory Framework Concerning Gas, Part III - Regulatory Framework Concerning Petrol,  Part V - Interaction Between Energy Law and Environmental Law, Part VII - Interaction Between Energy Law and Competition Law, Conclusion (wkład własny - 70%). 

 5. Joanna Osiejewicz (2016), Harmonizacja prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Warszawa : C.H. BECK, ss. 286. 

 6. Joanna Osiejewicz (2013), Polnisch-deutsche Terminologie der Personenschäden in der KFz-Haftpflichtversicherung, pod red. nauk. S. Gruczy, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej Uniwersytetu Warszawskiego, ss. 182. 

  Rozdziały w monografiach
   

 7. ​Joanna Osiejewicz (2020), Previniendo prejuicios lingüísticos en la Unión Europea. Una aproximación jurídico-internacional, in: C. Hermida del Llano, Discriminación racial, intolerancia y fanatismo en la Unión Europea, Madrid: Dykinson 2020, p. 107-118, ISBN: 978-84-1324-584-3.
   

 8. ​Joanna Osiejewicz (2019), Patching the Patchwork: Energy as a subject to the WTO Law, in: A. Guskos, J. Rybicki, I. Gawłowicz, N. Guskos (eds.), MEDEA 2018. Gene - Meme - Techne, Task Publishing: Gdańsk University of Technology 2019, p. 119-126.
   

 9. Joanna Osiejewicz (2019), El interés de la comunidad internacional en la legislación ambiental de la Unión Europea,  in: Protección del medio ambiente : Fiscalidad y otras medidas del derecho al desarrollo / coord. by Rocío Lasarte López, Teresa Pontón Aricha; Antonio Cubero Truyo (dir.), Patricio Masbernat (dir.), Irma Johanna Mosquera Valderrama (pr.). Aranzadi (Thomson Reuters) 2019, ISBN 978-84-9177-823-3, pages 133-154.
   

 10. Joanna Osiejewicz (2019), Prawo do komunikacji między klientem a prawnikiem - atrybuty modelu partycypacyjnego (The right to communication between the client and the lawyer - attributes of the participatory model), in: J. Jaskiernia, K. Spryszak (ed.), Polski system chrony praw człowieka 70 lat po proklamowaniu Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Osiągnięcia - bariery - rozwiązania, Wydawnictwo Adam Marszałek: Toruń 2019, p. 413-425.
   

 11. Joanna Osiejewicz (2018), Legal Communication and Translation Standards in the EU Internal Market, W: M. Dei, O. Rudenko (red.), Association Agreement : From Partnership to Cooperation : collective monograph, Hamilton : Accent Graphics Communications & Publishing, s. 9-13.

   

 12. Joanna Osiejewicz (2017), Antropocentryczna lingwistyka języków specjalistycznych, W: S. Grucza, M. Olpińska-Szkiełko, M. Płużyczka, I. Banasiak, M. Łączka (red.), Franciszek Grucza. Dzieła zebrane : o nauce prof. Franciszka Gruczy : wydanie jubileuszowe z okazji 80. rocznicy urodzin, T. 1 .- Warszawa : Wydaw. Naukowe Instytutu Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej, Uniwersytet Warszawski, - s. 181-194.  
   

 13. Joanna Osiejewicz, Marek Jóźwik (2017), Assumptions for a Legal Framework for Using Helium-3 as a New Source of Energy in the Service of Mankind, W: J. Osiejewicz (red.), The Law of New Technologies in the International Dimension, Regensburg : Universitätsverlag, (Entwicklungen im Europäischen Recht ; Vol. 18), s. 18-39 (wkład własny - 75%). 
   

 14. Joanna Osiejewicz, Marek Jóźwik (2017), Education on Cyber Security Issues under European Union Law. A Standard of Personal Data Protection, W: M. Dei, O. Rudenko (red.), Innovations in Science and Education: Challenges of Our Time : collection of scientific papers, London : International Academy of Science and Higher Education, s. 73 -76 (wkład własny - 50%).
   

 15. Joanna Osiejewicz (2017), Human Rights Due Diligence of Business Enterprises under the UN Guiding Principles on Business and Human Rights, W: M. Dei (red.), Human Rights: Theory and Practice : collection of scientific papers, London : International Academy of Science and Higher Education, s. 152 -155. 
   

 16. Joanna Osiejewicz (2017), Judicial Review of EU Legislation as an Instrument to Ensure Consistency of National and EU Law, W: R. Arnold, J. I. Martínez-Estay (red.), Rule of Law, Human Rights and Judicial Control of Power, Berlin : Springer International Publishing (Ius Gentium: Comparative Perspectives on Law and Justice ; Vol. 61) - s. 361 -375. DOI: 10.1007/978-3-319-55186-9. 
   

 17. Joanna Osiejewicz (2017), Komunikacja w procesie cywilnym w ujęciu formalnoprawnym, W: J. Alnajjar (red.), Komunikacja w organizacjach. Teoria i praktyka, Saarbrücken : Wydawnictwo Bezkresy Wiedzy, s. 249 -272.

   

 18. Izabela Gawłowicz, Joanna Osiejewicz (2017), Looking for the State's Security in the European Energy Union - a New Challenge for International Courts, W: I. Gawłowicz, J. Osiejewicz (red.), The term "security" in legal sciences - selected aspects, Regensburg : Universitätsverlag, s. 8–30 (wkład własny - 50%).

   

 19. Joanna Osiejewicz (2017), Prawo ludności tubylczej do czystego środowiska naturalnego w konfrontacji z wydobyciem ropy naftowej w Delcie Nigru, W: J. Jaskiernia, K. Spryszak (red.), Ochrona praw człowieka w Afryce : aksjologia, instytucje, nowe wyzwania, praktyka, T. 2, Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, s. 445–459.

   

 20. Joanna Osiejewicz (2017), Promowanie odnawialnych źródeł energii przez państwa członkowskie w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, W: S. Dudzik, B. Iwańska, N. Półtorak (red.), Inteligentna i zrównoważona gospodarka sprzyjająca włączeniu społecznemu : wyzwania dla systemów prawnych Unii Europejskiej i państw członkowskich, Warszawa : C.H. Beck, s. 221-233 .
   

 21. Joanna Osiejewicz (2017), The Right of Translation in International and European Union Law: a Case of New Technologies, W: A. Guskos, J. Rybicki, I. Gawłowicz (red.), MEDEA 2016 Summa Technologiae : Fourth International Symposium on Art/Science/Technology, Odesa : Feniks Publishing, s. 127–135. 

   

 22. Joanna Osiejewicz (2017),  Zjednoczona w różnorodności. Prawo Unii Europejskiej wobec wielojęzyczności, W: H. Babiuch, P. Kapusta, J. Michalska (red.), Aktualne problemy konstytucji : Księga Jubileuszowa z okazji 40-lecia pracy naukowej Profesora Bogusława Banaszaka. Legnica : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy, s. 685-700. 

   

 23. Joanna Osiejewicz (2016), Delimitacja własności ropy naftowej w prawie międzynarodowym, W: M. Minta, W. Śledzik, Energetyka. Wyzwania prawno-instytucjonalne, Poznań : Fundacja na Rzecz Czystej Energii, s. 148-167.

   

 24. Izabela Gawłowicz, Joanna Osiejewicz (2016), Das neue Konzept der grenzüberschreitenden Nacheile aus der Sicht des Völker-, des Europa- und des Verfassungsrechts, W: M. Małolepszy, M. Soiné, A. Zurakowska (red.), Die deutsch-polnische Zusammenarbeit im Bereich der grenzüberschreitenden Nacheile, Berlin : Logos Verlag, s. 47-70 (wkład własny - 50%).

   

 25. Izabela Gawłowicz, Joanna Osiejewicz (2016), Nowa koncepcja pościgu transgranicznego z perspektywy prawa międzynarodowego, prawa Unii Europejskiej i prawa konstytucyjnego, W: M. Małolepszy, A. Żurakowska (red.), Współpraca polsko-niemiecka w zakresie pościgów transgranicznych, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego (Acta Iuridica Lebusana ; Vol. 3), s. 45-64 (wkład 50%).
   

 26. Joanna Osiejewicz (2016), Prawo do bezpieczeństwa energetycznego w Unii Europejskiej, W: J. Jaskiernia, K. Spryszak (red.), Europejski system ochrony praw człowieka. Inspiracja uniwersalna - uwarunkowania kulturowe - bariery realizacyjne, Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, s. 531-548. 

   

 27. Joanna Osiejewicz (2016), Fachsprache(n) im Lichte der anthropozentrischen Sprachentheorie, W: K. Nycz, K. D. Baumann, H. Kalverkämper (red.), Fachsprachenforschung in Polen, Berlin : Frank&Timme, s. 65-76.

   

 28. Izabela Gawłowicz, Joanna Osiejewicz (2016), Referendum ogólnokrymskie jako instrument manipulowania prawem międzynarodowym, W: B. Tokaj, A. Feja-Paszkiewicz, B. Banaszak (red.), Aktualne problemy referendum, Warszawa : Krajowe Biuro Wyborcze, s. 185-201 (wkład własny - 50%),

   

 29. Mariusz Muszyński, Joanna Osiejewicz (2016), UN-vertraglicher Schutz des Rechts auf sexuelle Orientierung und Geschlechtsidentität - ein nudum ius?, W: C.D. Classen, D. Richter, B. Lukanko (red.), "Sexuelle Orientierung" als Diskriminierungsgrund: Regelungsbedarf in Deutschland und Polen?, Tübingen : Mohr Siebeck GmbH & Co. KG, s. 53-66 (wkład własny - 50%).
   

 30. Joanna Osiejewicz (2015), Auslandsregress des Sozialversicherungsträgers in der Europäischen Union, W: R. Arnold (red.), Ubi Societas Ibi Ius : z okazji powstania Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielona Góra, Regensburg : Universitätsverlag (Entwicklungen im Europäischen Recht ; Vol. 7), s. 89-101.

   

 31. Joanna Osiejewicz (2015), Delimitacja własności ropy naftowej w prawie międzynarodowym, W: P. Kwiatkiewicz, R. Szczerbowski (red.), Bezpieczeństwo energetyczne - rynki surowców i energii : energetyka w czasach politycznej niestabilności, bezpieczeństwo, gospodarka, ochrona środowiska, polityka, Komorniki : Fundacja na Rzecz Czystej Energii, s. 661-677.

   

 32. Mariusz Muszyński, Joanna Osiejewicz (2015), Die Integration behinderter Menschen in das Arbeits- und Erwerbsleben: Anreiz- oder Sanktionensystem?, W: C. D. Classen, B. Lukanko, D. Richter (red.) Diskriminierung aufgrund der Gesundheit in alternden Gesellschaften : Deutschland und Polen vor neuen Herausforderungen, Berlin : BWV - Berliner Wissenschafts-Verlag GmbH, s. 75-95 (wkład własny - 50%).

   

 33. Joanna Osiejewicz (2015), Stan nadzwyczajny w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego w Unii Europejskiej, W: J. Markiewicz-Stanny, P. Łukomski  (red.), Stan nadzwyczajny : analizy z perspektywy nauk politycznych i prawnych, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 215-228. 
   

 34. Joanna Osiejewicz (2010), W kwestii tłumaczenia tekstów specjalistycznych, W: S. Grucza, A. Marchwiński, M. Płużyczka, Translatoryka. Koncepcje – Modele – Analizy (red.), Warszawa, s. 360-369.

   
  Artykuły w czasopismach
   

 35. Joanna Osiejewicz (2020), Experimental Logic in Legal Analysis and Communication: Theory and Practice, Gênero & Direito (Periódico do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Gênero e DireitoCentro de Ciências Jurídicas -Universidade Federal da Paraíba), v. 9, n. 04, p. 990-1004.

 36. Svitlana Shymon, Evhenia Kolomiets-Ludwig, Joanna Osiejewicz, Dariusz Krawczyk, Bozena Kaminska (2020), The Role of Country Brand in Providing Economic Resilience, Marketing and Management of Innovations, 1, p. 303-312. http://doi.org/10.21272/mmi.2020.1-26

 37. Joanna Osiejewicz (2020), Transnational Legal Communication: Towards Comprehensible and Consistent Law, Foundations of Science, 21 February 2020, DOI: https://doi.org/10.1007/s10699-020-09655-3

 38. Joanna Osiejewicz (2020), Wspólna struktura ludzkich dociekań w pragmatyce komunikacji prawniczej, Applied Linguistics Papers 26/3 (2019), p. 51-61, https://doi.org/10.32612/uw.25449354.2019.3.pp.51-61

 39. Joanna Osiejewicz (2019), Supranational protection of language rights in universal and European context, La Albolafia: Revista de Humanidades y Cultura, 1/2019, p. 43-50.

 40. Joanna Osiejewicz (2019), The interest of International Community in the EU Environmental Law, La Albolafia: Revista de Humanidades y Cultura, 1/2019, p. 69-84.

 41. Joanna Osiejewicz (2018), Dlaczego musi powstać Polska Agencja Geologiczna?, Polityka surowcowa Państwa 2/2018, p. 48-50.

 42. Joanna Osiejewicz (2018), Audiatur et altera pars: w kwestii realizacji zadań służby geologicznej, Przegląd Geologiczny vol. 66 nr 9, s. 551-557.

 43. Joanna Osiejewicz (2018), Polska Agencja Geologiczna jako realizator zadań służby geologicznej, Przegląd Geologiczny, vol. 66, nr 7, s. 402-408.

 44. Joanna Osiejewicz (2017), The opt-out-clause of Article 114 TFEU: remarks on the Judgment of the General Court of 7 March 2013 - Republic of Poland v. European Commission (Case T-370/11), “Essays of Faculty of Law University of Pécs: Yearbook of 2016” (Seria: Studia Iuridica Auctoritate Universitatis Pécs Publicata) , Vol. 154, s. 161-177.

 45. Joanna Osiejewicz (2017), Education of Translators and Interpreters as a Determinant of Access to Court - A European and Polish Perspective, „European and Comparative Law Journal = Žurnal evropejs''kogo i porivnâl''nogo prava”, nr 6/2, s. 2-23.

 46. Joanna Osiejewicz (2017), Sprawiedliwość językowa w prawie środowiska: ludy tubylcze a narody Unii Europejskiej, „Lingwistyka Stosowana”, T. 24, nr 4, s. 149-163.

 47. Joanna Osiejewicz (2017), Supranational Protecion of Language Rights in Universal and European Context, „Bajo Palabra. Revista de Filosofía”, nr 17, s. 213-228.

 48. Joanna Osiejewicz (2016), La frammentazione del diritto mondiale come determinante della sua armonizzazione, „Diritto e Processo : Derecho y Proceso - Right & Remedies”, s. 374-387.

 49. Joanna Osiejewicz (2016), Prawnomiędzynarodowe aspekty tłumaczenia traktatów, „Lingwistyka Stosowana”, T. 19, nr 4, s. 205-215.

 50. Mariusz Muszyński, Joanna Osiejewicz (2015), Between Strength and Cooperation: the Problem of States' Governance in the Arctic under International Law, „Legal and Administrative Studies”, nr 1, s. 6-29 (wkład własny - 50%).

 51. Joanna Osiejewicz (2015), Członek rodziny w prawie Unii Europejskiej, „Europejski Przegląd Sądowy”, nr 6, s. 24-30.

 52. Mariusz Muszyński, Joanna Osiejewicz (2015), EU Member States' Anti-Bankruptcy Solutions in Consideration of Sovereign Debt Recovery upon International Law, „Časopis Kiivskogo Universitetu Prava: ukrainskij naukovo-teoretičnij časopis”, nr 1, s. 309-316 (wkład własny - 50%).

 53. Joanna Osiejewicz (2015), Legal Education of Court Interpreters and Sworn Translators upon the Directive 2010/64/EU, „International Journal on New Trends in Education and Their Implications (IJONTE)”, T. 6, nr 1, s. 151-162.

 54.  Joanna Osiejewicz (2015), Lex petrolea jako autonomiczny reżim prawny prawa międzynarodowego, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, R. 77, z. 4, s. 255-277.

 55. Joanna Osiejewicz (2015), Power to Enter into Investment Agreements in the European Union, „Annales Universitatis Apulensis. Series Jurisprudentia”, nr 18, s. 112-123.

 56. Joanna Osiejewicz (2015), Specifics of Legal Sources Governing Jurisdictional Immunities of States and their Property, „Časopis Kiivskogo Universitetu Prava: ukrainskij naukovo-teoretičnij časopis”, nr 3, s. 374-379.

 57. Joanna Osiejewicz (2014), Ingerencja harmonizacyjna Unii Europejskiej w porządki prawne państw członkowskich, „Ius Novum”, nr 4, s. 116-134.

 58. Mariusz Muszyński (2013), Joanna Osiejewicz, Immunitet państwa: instytucja na rozdrożu prawa, „Polski Przegląd Stosunków Międzynarodowych”, s. 43-71 (wkład własny - 50%).

 59. Joanna Osiejewicz (2010), Zum ontologischen und komponentalen Status von Versicherungsfachsprachen, „Lingwistyka Stosowana”, nr 3, s. 219–245.

 60. Joanna Osiejewicz (2009), Fachsprache(n) im Lichte der anthropozentrischen Sprachentheorie, „Komunikacja Specjalistyczna”, nr 1, s. 140-146.

 61. Joanna Osiejewicz (2009), Irrwege der bisherigen Klassifizierungen von Fachsprachen. Klassifizierungen der Versicherungssprache, „Studia Niemcoznawcze”, nr 43, s. 473-484.
   
  Recenzje
   

 62. Arild Tjeldvoll: Can Norway learn from China? School quality / / (Rec.) Joanna Osiejewicz // Brolly. Journal of Social Sciences .- 2018, Vol. 1, No. 1, s. 135—137.

 63. Sambor Grucza: Lingwistyka Języków Specjalistycznych. Katedra Języków Specjalistycznych i Katedra Teorii Języków i Akwizycji Językowej, Uniwersytet Warszawski, 2010, ss. 320, Lingwistyka Stosowana nr 1 (2009) s. 255-260.

 64. Larisa Schippel (red.): Übersetzungsqualität: Kritik – Kriterien – Bewertungshandeln. Frank & Timme GmbH Verlag für wissenschaftliche Literatur, Berlin 2006, ss. 186, Przegląd Glottodydaktyczny nr 26 (2009) ss. 186-190.

 65. Stephan Habscheid, Werner Holly, Frank Kleemann, Ingo Matuschek,  G. Günter Voß (red.): Über Geld spricht man… Kommunikationsarbeit und medienvermittelte Arbeitskommunikation im Bankgeschäft, VS Verlag für Sozialwissenschaften / GWV Fachverlage GmbH, Wiesbaden 2006, ss. 327, Przegląd Glottodydaktyczny nr 25 (2008) s. 198-201.

 66. Katarzyna Grzywka, Joanna Godlewicz–Adamiec, Małgorzata Grabowska, Małgorzata Kosacka, Robert Małecki (red.): Kultura – Literatura – Język. Prace ofiarowane Profesorowi Lechowi Kolago w 65. rocznicę urodzin, Warszawa 2007, ss. 991, Przegląd Glottodydaktyczny nr 25 (2008) ss. 182-187.

  Inne
   

 67. Joanna Osiejewicz (2017), Interview avec Joanna Osiejewicz, Revista Romană de Drept European / Romanian Review of European Law nr 4, Wolters Kluwer, s. 13-22.

  Opracowania zbiorowe
   

 68. Anna Bonek, Joanna Osiejewicz (red.), 2017, Lingwistyka Stosowana, Uniwersytet Warszawski, Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej, T. 24, nr 4 (wkład własny - 50%).

 69. Joanna Osiejewicz (red.), 2017, The Law of New Technologies in the International Dimension, Regensburg : Universitätsverlag, ss. 210.

 70. Izabela Gawłowicz, Joanna Osiejewicz (red.), 2017, The Term "Security" in Legal Sciences - Selected Aspects, Regensburg : Universitätsverlag, ss. 114 (wkład własny - 50%). 

©2018 by joannaosiejewicz.