Szukaj

Jak obliczać terminy sądowe?

Aktualizacja: 17 lut 2019


Z punktu widzenia prawa cywilnego, pojęcie „terminu” może mieć dwojakie znaczenie. Z jednej strony jest to określony moment w czasie (np. 25 kwietnia 1973 r.), z drugiej zaś określony okres, który ma swój początek i koniec (np. 14 dni).


Terminy określane są za pomocą dni, tygodni, miesięcy i lat. Każdy dzień składa się z 24 godzin, a jego początek i koniec wyznacza godzina 24:00.


Termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia.#1. W którym momencie rozpoczyna się bieg terminu, jeżeli dana czynność ma zostać wykonana we wskazanym okresie?


Jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło. Dla przykładu, jeżeli 11.09.2018 zostało Ci doręczone pismo sądowe wzywające do dokonania określonej czynności w terminie 7-dniowym, wyznaczony termin upłynął 18.9.2018. o północy (tj. o godz. 24:00 dnia 18.09.2018).


#2. Czy do terminu wlicza się dzień, w którym doszło do zdarzenia?


Jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.#3. Czy liczba dni obejmuje dni kalendarzowe czy dni robocze?


Terminy określone w dniach liczy się jako dni kalendarzowe, lecz gdy koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień ustawowo wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.


#4. Jak obliczyć termin wyrażony w tygodniach, miesiącach lub latach?


Termin oznaczony w tygodniach, miesiącach lub latach kończy się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było - w ostatnim dniu tego miesiąca.


Jeżeli termin jest oznaczony na początek, środek lub koniec miesiąca, rozumie się przez to pierwszy, piętnasty lub ostatni dzień miesiąca. Termin półmiesięczny jest równy piętnastu dniom. Jeżeli termin jest oznaczony w miesiącach lub latach, a ciągłość terminu nie jest wymagana, miesiąc liczy się za dni trzydzieści, a rok za dni trzysta sześćdziesiąt pięć.


#5. A gdy termin upływa w dzień wolny od pracy?


Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.#6. Czy można przedłużyć termin?

Przedłużeniu lub skróceniu ulegają jedynie terminy sądowe, a więc te, które są wyznaczane przez sąd lub przewodniczącego. Decyzję w przedmiocie przedłużenia lub skrócenia terminu może zostać podjęta z ważnej przyczyny, której ocenę pozostawia się ich uznaniu.


Przedłużenie lub skrócenie terminu może nastąpić tylko na wniosek strony, uczestnika postępowania nieprocesowego, interwenienta ubocznego, prokuratora, inspektora pracy, rzecznika konsumentów, organizacji pozarządowej albo też biegłego lub świadka, jeżeli termin ten dotyczy ich czynności. Nie jest możliwe podjęcie takiej decyzji z urzędu. Wniosek powinien być zgłoszony przed upływem zakreślonego terminu.Źródło:

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. Tekst ogłoszony: D19640093.pdf. Tekst ujednolicony: D19640093Lj.pdf.

©2018 by joannaosiejewicz.